Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ConstrucTerra & ConstrucAqua

Artikel 1: Algemene bepalingen

I. Onderstaande algemene voorwaarden zijn uitgeschreven voor ConstrucTerra bv (BTW: 0750.473.558) en zijn van toepassing op iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ConstrucTerra bv een overeenkomst aangaat

II. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn tussen ConstrucTerra bv en de opdrachtgever alvorens het toestemmen met een offerte of contract.

III. De voorwaarden van de overeenkomst zijn geldig wanneer schriftelijk akkoord (elektronisch of fysiek) gegeven wordt en dit bevestigd is door ConstrucTerra bv

IV. Deze Algemene voorwaarden zijn toepasselijk zelfs als het aannemingscontract niet werd ondertekend door de opdrachtgever. Elk beding vervat in een bestelbon, brieven of andere documenten uitgaande van de opdrachtgever dat tegenstrijdig of onverenigbaar is met onderhavige voorwaarden, zal niet tegenwerpelijk zijn aan ConstrucTerra bv, behoudens afwijlkend en voorafgaand schriftelijk akkoord van ConstrucTerra. Het feit dat er door ConstrucTerra of haar personeel tijdelijk, stilzwijgend of mondeling enig afwijking aan de algemene voorwaarden werd toegestaan, kan de integrale toepassing ervan niet verhinderen.

V. De geleverde al dan niet verwerkte goederen, diensten en of uitgevoerde werken blijven eigendom van ConstrucTerra tot ze volledig betaald zijn; behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn, al onze offertes vrijblijvend. De klant of opdrachtgever draagt de volle verantwoordelijkheid voor de plannen, bestekken en noodzakelijke informatie en verbindt zich toe deze tijdig ter beschikking te stellen.

VI. Alle goederen, werken of diensten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na de levering of de uitvoering van de in de factuur aangerekende werken. Iedere klacht over onze leveringen of werken dient, op straffe van verval, per aangetekend schrijven ons ter kennis te worden gebracht binnen de 8 dagen na levering of, indien vroeger, binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Ongeacht de wettelijke of contractuele bepalingen kunnen gebreken die al dan niet binnen de 8 dagen aldus werden vermeld nooit aanleiding geven tot het niet-betalen of gedeeltelijk betalen van onze facturen.

Artikel II: Prijzen en betalingen

I. Alle door ConstrucTerra bv opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

II. Offerteprijzen zijn 31 dagen geldig na aflevering. Wanneer deze termijn verstreken mag de offerte in totaliteit door ConstrucTerra bv herzien worden.

III. ConstrucTerra heeft het recht om meerkosten in rekening te brengen tijdens de werken wanneer blijkt dat de Opdrachtgever nalatig is met het aanleveren van gegevens die nodig zijn of een impact kunnen hebben om de opdracht uit te voeren.

IV Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN BE27 6451 0251 3473 (Bank van Breda) ten name van ConstrucTerra bv te 2300, Turnhout.

V. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 5% (op het verschuldigde bedrag) per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van ConstrucTerra bv op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. ConstrucTerra bv is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

VI. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

VII. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. ConstrucTerra bv is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

VIII. De rechter te Turnhout is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en ConstrucTerra bv kennis te nemen. ConstrucTerra bv blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

IX. Bij niet-betaling of onvolledige betaling om welke reden ook van een vervallen factuur, zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Artikel III: Reclamatie

I. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient deze uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever jegens ConstrucTerra bv vervalt.

II; Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel IV: Ontbinding en opzegging

I. ConstrucTerra bv kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

  • a: de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  • b: de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
  • c: ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
  • d: de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
  • e: de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Zo kan het onvoldoende aanleveren van gegevens na specifiek verzoek van ConstrucTerra bv resulteren in uitstel van leveren of niet uitschrijven van een betreffend advies.

 

II. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

III. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan ConstrucTerra bv bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

Artikel V: Aansprakelijkheid

I. ConstrucTerra bv gaat steeds een middelenverbintenis aan en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het afgeleverde “resultaat”.

II. Aansprakelijkheid van ConstrucTerra bv voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

III. ConstrucTerra bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolgen van vertragingen. Binnen een middelenverbintenis waarbij studies uitgeschreven worden ter aanvraag van vergunningen kan ConstrucTerra bv enkel verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen alvorens het indienen van het betreffende studiewerk. Enige vertraging ten gevolgen van het vergunningstraject, zijnde; negatief advies, opmerkingen met betrekking tot de uitgeschreven studie, het opstarten van nieuwe vergunningen en/of aanpassingen in de bestaande vergunning. De overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijnen kan geenzins leuden tot het tenietgaan van de overeenkomst, noch aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding lastens ConstrucTerra, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

IV. ConstrucTerra bv is niet aansprakelijk indien een tekortkoming ten gevolgen van overmacht

V. ConstrucTerra bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gestaafde aannames gehanteerd in studiewerk. Gezien de aard en sector van zijn activiteit is het mogelijk dat niet alle informatie ter beschikking is om “exact” te rekenen. ConstrucTerra bv zal steeds naar eer en geweten handelen volgens code goede praktijken. Bij dergelijke leemtes zal steeds gestreefd worden naar zo goed mogelijke, beredeneerde aanname.

VI. ConstrucTerra bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, al dan niet cumulatief, van gelijklopende werken in de nabijheid.

Artikel VI: Geheimhouding

I. Beide partijen van de overeenkomst zijn verplicht tot absolute geheimhouding van alle informatie die zij in kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, uitgezonderd indien zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derde te verschaffen.

II. De voorwaarden van geheimhouding gelden voor alle 3de partijen waarmee eventuele informatie (noodzakelijk) uitgedeeld is. Het verspreiden van eender welke kennis, door ConstrucTerra bv aangeleverd, zonder expliciete toestemming van de huidige zaakvoerder (zijnde Steven Verelst) is strikt verboden en laat ConstrucTerra bv toe om lopende overeenkomsten, zonder bijkomende verplichtingen, op te schorten en een schadevergoeding te eisen.

Welkom bij Constructerra. Onze website gebruikt cookies om u een optimale ervaring te garanderen.